RUM til eleverne

I sin bog Lifelong Kindergarten henviser Mitchel Resnick til Saymour Paperts idé om low floors og high ceilings i en teknologiforståelse. Papert fremhæver vigtigheden af disse i forbindelse med hvordan teknologi understøtter læring. Vi tager iagttagelserne om teknologiudvikling med over i et didaktisk design perspektiv.


Tanken om low floors er, at det skal være nemt eller muligt for alle at indtræde i aktiviteten. Det vil sige uanset, og uagtet, hvor godt forberedt eleven er til at kunne deltage, så skal eleven kunne være med. I praksis betyder det at ingen elever ekskluderes som følge af mangelfuld forberedelse eller svage faglige forudsætninger. Som en del af evalueringen af projektet responderede eleverne faktisk overraskende på at det der betød mest for deres oplevelse af en god undervisningssituation var at flest mulige i klassen var aktive og engagerede i modulet.


High ceilings betyder at eleverne kan udfolde deres størst mulige potentiale. Uanset hvor på karakterskalaen eleven befinder sig, så skal det være muligt at vise flest mulige nuancer. High ceilings er ligeledes det der for os undervisere kan være med til understøtte bedømmelsen af de enkelte elever.


Det sidste vi mangler for at definere rummet er væggene eller wide walls som Resnick introducerer. Wide walls er det der giver eleverne RUM til at vælge lige præcis den sti, som de finder bedst. Vi har som lærere ikke givet stien på forhånd, men lader eleverne vælge selv. Det er her vi giver slip og lader eleverne træffe valg, som måske ligger ud over det vi selv ville være kommet på. Et kaotisk rum, hvor tillid og tryghed er afgørende. Med wide walls udvider Resnick Paperts syn.


Rammerne i RUM giver mulighed for at iagttage elevernes præstationer. Evaluering og bedømmelse af det faglige udbytte kan tage afsæt i elevernes start- og slutpunkt i arbejdsprocessen. Endvidere er RUM i særlig grad et værktøj til at undervisningsdifferentiere, dog uden at inddele eleverne i kategoriserede kasser. Eleverne selekterer sig selv gennem de valg, de foretager i processen.